Obchodní podmínky B2B (velkoobchod)

Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05.2022          

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy.
Prodávajícím je:
SMOUKING s.r.o. Se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Spisová značka: C 295799 vedená u Městského soudu v Praze,
IČO: 07164378 DIČ: CZ 07164378,
(dále jen „prodávající“),
která je provozovatelem internetového obchodu provozovaném na internetové adrese (doméně) www.bluebearshop.cz (dále jen „VOP“).             
          
I. Úvodní ustanovení           

Webové rozhraní www.bluebearshop.cz je určeno výhradně pro registrované obchodní partnery, prodávajícího. Internetový obchod provozovaný na doméně www.bluebearshop.cz není určen k prodeji zboží veřejnosti – spotřebitelům ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.           
Kupujícím ve smyslu těchto VOP je podnikatel, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.           
Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Právní skutečnosti a právní vztahy těmito VOP nebo Reklamačním řádem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.           
Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.bluebearshop.cz a je tak zajištěna jejich archivace i reprodukce kupujícím.           
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky výhradně podle práva České republiky.           
Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku, kdy kupující přijme návrh k uzavření smlouvy uveřejněné na www.bluebearashop.cz tím, že požadované plnění (produkt) vloží do košíku, potvrdí objednávku a kupující obdrží na jím zvolený registrovaný email, či telefonní číslo potvrzení o přijetí objednávky včetně její rekapitulace. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP, jehož nedílnou součástí je Reklamační řád, a že s nimi v tomto znění a bez výhrad souhlasí.           
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické či písemné podobě prostřednictvím e-mailové zprávy či fyzicky doručena, je tedy kupujícímu umožněna její archivace i reprodukce.           

II. Předmět plnění          

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě (zboží) v ujednaném množství či hmotnosti, jakosti a provedení uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje kupní smlouvy. Určí-li kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoli rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.           
Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.           
Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto kupní cenu dle cenových podmínek zveřejněných v návrhu k uzavření smlouvy uveřejněné na www.bluebearshop.cz            
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.           
Kupující je povinen zajistit převzetí zboží zodpovědnou osobou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím na dohodnuté předávací místo. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Zjištěné vady je povinen kupující reklamovat okamžitě při převzetí zboží, a to písemně – emailem nebo telefonicky na kontaktní údaje uvedené na www.bluebearshop.cz           
Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.          
Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je přístupný na www.bluebearshop.cz           
Dopravu zboží od prodávajícího do místa určení zajišťuje prodávající. Cena dopravy je součástí fakturované částky.           

III. Místo plnění, přechod vlastnického práva           

Při odeslání předmětu koupě prostřednictvím smluvního dopravce kupujícího je místem plnění předání dodávky uvedené v dokladech k objednávce.           
Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.           

IV. Cena plnění a fakturace          

Ceny zboží jakož i platební podmínky za odebrané zboží jsou nastaveny individuálně dle uzavřené smlouvy.                              
Ceny zveřejněné na www.bluebearshop.cz  jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit           

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.          

Podkladem pro placení za předmět koupě je faktura, kterou vystaví prodávající. V případě, že kupující neobdrží fakturu do 5. dne v měsíci za předcházející měsíc, je povinen si tuto u prodávajícího neprodleně písemně vyžádat.           

Splatnost faktury je dle dohodnutých podmínek na faktuře vždy vyznačena. Pokud kupující fakturu v termínu splatnosti neuhradí, má povinnost zaplatit prodávajícímu sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
V případě, že kupující neuhradí fakturu v termínu spaltnosti, ani v náhradním termínu tří kalendářních dní, náleží dodavateli právo vymáhat a odběratelovi povinnost uhrazení nákladů spojených s evidencí a případným vymáháním pohledávek v hodnotě 500 Kč bez DPH za každý den prodelení.
V případě vystavení pro-forma faktury a placení v hotovosti při odběru zboží potvrdí prodávající kupujícímu převzetí hotovosti.      
 
V. Mlčenlivost - obchodní tajemství  a autorské právo
Zákazník či registrovaný uživatel registrovaný jako B2B partner blue bear marketing agency se tímto zavazuje nezveřejňvat, nepředávat či jinak využívat informace získané ze svého zákaznického účtu, zejméne, nikoli však jen o cenových podmínkách, akcích či jiných pobítkách k uzavření obchodu - v případě, že zákazník či registrovaný uživatel tuto mlčenlivost bez souhlasu blue bear makreitng agency s.r.o. poruší, zavazuje je zaplatit blue bear markeitng agency s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, ke které bude přičtena sazba DPH dle zákonné výše za každé takovéto porušení, čímž není dotčena případná náhrada škody tímto jednáním vniklá.
      
Kupující nákupem či registrací na www.bluebearshop.cz bere na vědomí a bez výhrad souhlasí s obchodními podmínkami blue bear marketing agency s.r.o.