E-LIQUID MAGIC BAR PINK LEMONADE 10MLKód produktu
P00383

Hmotnost
0.022 kg

Není skladem Sledovat dostupnost

Jemně sladkokyselá růžová limonáda s pořádnou dávkou coolady Více

Magic Bar Pink Lemonade

Jemně nakyslá citronová limonáda s pořádnou dávkou jahod s pořádnou dávkou chladivosti.

Pokud vás do teď mrzelo, že nemůžete vzít vaše oblíbené příchutě z nejprodávanějších jednorázovek na trhu,a jednoduše je nalít do svého oblíbeného zařízení, máme pro vás dobrou zprávu.

magicbar banner

Magic Bar jsou vydařené e-liquidy s prémiovými vlastnostmi, které přesně kopírují chutě jednorázovek Elf Bar. Ty jsou zaslouženě nejoblíbenější na trhu, a to zejména pro jejich intenzitu a autentičnost. Díky tomu si můžete e-liquidy užívat denně, aniž by vás kdykoliv omrzely. Samozřejmostí je přísné dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel při výrobě, takže víte, že se vám do zařízení dostane vždy jen ta nejlepší kvalita.

Upozornění:
Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky.
Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301+H412
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.
  • EUH208 - Obsahuje Bergamot oil. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
  • P405 - Skladujte uzamčené.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobce: Magic Bar