VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA BLUE MENTHOL-X


Cena
129 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00492

Hmotnost
0.04 kg

Upřesněte výběr produktu

Skladem

Časem ověřená a téměř zapomenutá kombinace peprného mentolu a slaďoučkých borůvek.
Více

eských výrobků je v porovnání se světem jako šafránu. O to spíše je tento fakt zřejmý v segmentu jednorázových e-cigaret. To se rozhodla změnit společnost VENIX a přináší jedny z prvních jednorázových e-cigaret z ČR.

Venix banner

Jejich design je tradičně jednoduchý. Jediný designový prvek mimo popisu příchutě je krásná kresba jezdce na koni v zajímavém provedení. Všechny jednorázovky jsou vyznačený pestrými a jasně definovanými barvami, abyste věděli, co přesně vapujete. Samozřejmostí je perfektní kvalita zpracování celého zařízení, takže se prakticky nemůže stát, že vám začne protékat, nebo se objeví jiné a nepříjemné problémy. K tomu dopomáhá i jednolité tělo vyrobené z hliníku.

Chuť zařízení VENIX je zcela jedinečná a propracovaná. Těšit se můžete na perfektní podání a autenticitu,která se vyrovná těm nejlepším na trhu. S neuvěřitelnou výdrží okolo 700 potahů a kapacitě baterie 400mAh si zařízení můžete užívat klidně déle jak jeden celý den, což je v segmentu jednorázovek nádherné číslo. S obsahem nikotinu 16mg/ml pak nabídne VENIX nikotinovou satisfakci absolutně všem vaperům, od nováčků po matadory. Obsluha zařízení je pak stejně jednoduchá, jako je jednoduchá u ostatních zařízení tohoto typu. Jednoduše po rozbalení sejměte silikonové chrániče a můžete potáhnout. Po ukončení životnosti bateriezařízení jednoduše vyhoďte/zrecyklujte a začněte používat nové.

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 16mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Skin Sens.1, H317; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: 
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

   

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX