VENIX JEDNORÁZOVÁ E-CIGARETA LITCHI-Z 0MG

AKCE
Cena
129 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00501

Hmotnost
0.04 kg

Skladem
ks

Autentická chuť liči, která vás přenese do exotického ráje.
Více

Českých výrobků je v porovnání se světem jako šafránu. O to spíše je tento fakt zřejmý v segmentu jednorázových e-cigaret. To se rozhodla změnit společnost VENIX a přináší jedny z prvních jednorázových e-cigaret z ČR.

Venix banner

Jejich design je tradičně jednoduchý. Jediný designový prvek mimo popisu příchutě je krásná kresba jezdce na koni v zajímavém provedení. Všechny jednorázovky jsou vyznačený pestrými a jasně definovanými barvami, abyste věděli, co přesně vapujete. Samozřejmostí je perfektní kvalita zpracování celého zařízení, takže se prakticky nemůže stát, že vám začne protékat, nebo se objeví jiné a nepříjemné problémy. K tomu dopomáhá i jednolité tělo vyrobené z hliníku.

Chuť zařízení VENIX je zcela jedinečná a propracovaná. Těšit se můžete na perfektní podání a autenticitu,která se vyrovná těm nejlepším na trhu. S neuvěřitelnou výdrží okolo 700 potahů a kapacitě baterie 400mAh si zařízení můžete užívat klidně déle jak jeden celý den, což je v segmentu jednorázovek nádherné číslo. Obsluha zařízení je pak stejně jednoduchá, jako je jednoduchá u ostatních zařízení tohoto typu. Jednoduše po rozbalení sejměte silikonové chrániče a můžete potáhnout. Po ukončení životnosti baterie zařízení jednoduše vyhoďte/zrecyklujte a začněte používat nové.

Obsah balení:
1x Jednorázová e-cigareta Venix

Parametry:
Obsah nikotinu: 0mg/ml
Kapacita baterie: 400mAh
Počet potahů: až 700

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 2, H302; Aquatic Chronic 3, H412
Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P330 - Vypláchněte ústa.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: VENIX