VENIX MAX POD náplň MENTHOL TOBACCO-T


Cena
99 Kč

Výrobce

Kód produktu
P01048

Hmotnost
0.045 kg

Skladem
ks

VENIX Max POD náplň Menthol Tobacco-T

Skvělý tabáček s říznou dávkou mentolu.

Náhradní cartridge pro Venix Max nabídne perfektní podání chuti se zachováním naprosto jednoduché obsluhy. Samotná cartridge disponuje naprosto jednoduchou výměnou a až 900 potahy, což vydrží přes celý den prakticky jakémukoliv vaperovi.

Obsah Balení:
1x Náhradní cartridge Menthol Tobacco-T

Parametry:
Počet potahů: až 900

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312 + H332; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování
 • EUH208 - Obsahuje L-mentanón a limonene. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: Venix