VENIX MAX POD náplň PINE COCO-X


Cena
99 Kč

Výrobce

Kód produktu
P01049

Hmotnost
0.045 kg

Skladem
ks

VENIX Max POD náplň Pine Coco-X

Kombinace kokosu a ananasu v tradiční letní piña coladě.

Náhradní cartridge pro Venix Max nabídne perfektní podání chuti se zachováním naprosto jednoduché obsluhy. Samotná cartridge disponuje naprosto jednoduchou výměnou a až 900 potahy, což vydrží přes celý den prakticky jakémukoliv vaperovi.

Obsah Balení:
1x Náhradní cartridge Pine Coco-X

Parametry:
Počet potahů: až 900

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 - Obsahuje 4-oxopentanovú, methyl-cinnamat, limonene a (E)-hex-2-én-1-ol. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: Venix