VENIX MAX POD STARTER KIT - BLACK GRAPE-X


Cena
199 Kč

Výrobce

Kód produktu
P01038

Hmotnost
0.045 kg

Skladem
ks

Starter kit skvělé e-cigarety s vyměnitelnou cartridgí Black Grape-X Více

VENIX Max POD Starter Kit - Black Grape-X

Úžasná a výrazná chuť černých hroznů.

Venix Max je evolucí oblíbených jednorázovek od kvalitní české značky. Nabídnou perfektní podání chuti, dlouhou výdrž na jedno nabití a tradičně skvělé a autentické příchutě, které můžete vapovat kdekoliv a kdykoliv. Těšit se můžete na skvělé chutě, které znáte z jednorázovek a zároveň na skvělou funkčnost a udržitelnost zařízení typu POD.

Obsluha je naprosto jednoduchá. Balení jednoduše vybalíte, zacvaknete cartridge, která díky magnetům drží sama a nevypadává. K samotnému vapingu nepotřebujete ani žádná tlačítka. Jednoduše potáhnete a vapujete. Po dokončení vapingu vyjmete cartridge, vyhodíte a začnete s novou. To dělá ze zařízení mocný nástroj pro absolutní začátečníky, ale i pro zkušené matadory, kteří chtějí něco bezobslužného na cesty.

Obsah balení:
1x Venix Max POD zařízení
1x Cartridge Black Grape-X

Parametry:
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry: 100,4 x 14,9 x 14,9 mm
Počet potahů: 900
Nabíjení: USB-C
Kapacita cartridge: 2ml

Barva: 
Černá (Black)

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312 + H332; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • EUH208 - Obsahuje (E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-enyl) but-2-én-1-ón. Může vyvolat alergickou reakci.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: Venix

Výrobce: Venix