VENIX MAX POD STARTER KIT - BLUE RASPBERRY-X


Cena
199 Kč

Výrobce

Kód produktu
P01039

Hmotnost
0.045 kg

Skladem
ks

Starter kit skvělé e-cigarety s vyměnitelnou cartridgí Blue Raspberry-X Více

VENIX Max POD Starter Kit - Blue Raspberry-X

Parádní chuť klasické modré maliny je skvělá pro všechny milovníky netradičních ovocných chutí.

Venix Max je evolucí oblíbených jednorázovek od kvalitní české značky. Nabídnou perfektní podání chuti, dlouhou výdrž na jedno nabití a tradičně skvělé a autentické příchutě, které můžete vapovat kdekoliv a kdykoliv. Těšit se můžete na skvělé chutě, které znáte z jednorázovek a zároveň na skvělou funkčnost a udržitelnost zařízení typu POD.

Obsluha je naprosto jednoduchá. Balení jednoduše vybalíte, zacvaknete cartridge, která díky magnetům drží sama a nevypadává. K samotnému vapingu nepotřebujete ani žádná tlačítka. Jednoduše potáhnete a vapujete. Po dokončení vapingu vyjmete cartridge, vyhodíte a začnete s novou. To dělá ze zařízení mocný nástroj pro absolutní začátečníky, ale i pro zkušené matadory, kteří chtějí něco bezobslužného na cesty.

Obsah balení:
1x Venix Max POD zařízení
1x Cartridge Blue Raspberry-X

Parametry:
Kapacita baterie: 400mAh
Rozměry: 100,4 x 14,9 x 14,9 mm
Počet potahů: 900
Nabíjení: USB-C
Kapacita cartridge: 2ml

Barva: Modrá (Blue)

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412; EUH208
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H301 - Toxický při požití
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 - Obsahuje 4-oxopentanovú a limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P501 - Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Výrobce: Venix